Thursday, July 19, 2012

ادامه گزارشات از جنبش مرغ!!!!!با استناد به خبر های رسیده از تهران و سایر شهرها، جنبش مرغ با شدت هر چه تمامتر در خیابانها ادامه دارد و گزارشها حاکی است مردم تا به مرغ خود نرسند خیابانها را ترک نکرده و با منزل خود باز نخواهند گشت. در این ب...ین درگیری های زیادی روی داد و در نقاط بسیاری به مردم با آب حمله و یا به گونه ای دیگر مورد تهدید و تحقیر قرار گرفتند...شما را در جریان لحظه به لحظه وقایع مربوط به مرغ، قرار خواهیم داد...مرغ پیروز است...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.