Tuesday, July 17, 2012

تحقیر

براستی آخرین باری که مردم ایران خروشیدند کی بود ؟ آخرین باری که بر ظلم غریدند و حق خود را باز پس ستاندند کی بود؟ آخرین باری که فریاد زدند و تحقیر را نپذیرفتند کی بود؟ از سال ۵۷ نمیگویم که لاشخوران در گوشت و پوست مردم رخنه کردند با فریادهای ...دروغین خود، آنان را هم به وادی آشوب و هیاهو کشاندند..آیا تاریخ ایران بیاد دارد اعتراض و خیزش مردم را؟؟ آیا روزی در تاریخ ایران هست که مقاومت مردم سد ارعاب و وحشت را در هم شکسته باشد؟؟؟ آیا مردم ایران در طول تاریخ پس از اسلام، به خفت و خواری و تحقیر شدن خو گرفته و هر چه فشار بیشتر شود، اطاعت و فرمانبرداری و زور پذیری آنان بیشتر میشود؟؟؟؟

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.