Thursday, August 2, 2012

چرا خامنه ای قصد حمله به ترکیه را دارد؟ چرا ترکیه؟هر چند آخوند ها پدیده ای تولید انگیس بودند ولی با سیاست های چند دهه اخیر کشور را دو دستی بطرف روسیه میبرند. از  زمانیکه خروشچف گفت ایران سیب سرخی است که روزی به...

آن دست پیدا خواهیم کرد، روسها لحظه ی از طراحی راهکار و برنامه ریزی برای دست یابی به این سیب سرخ دست بر نداشتند. ولی چرا ترکیه؟؟

پتر کبیر وصیت کرده بود که روسیه باید به آبهای گرم خلیج فارس دست پیدا کند. روسها برای رسیدن به این آبها به افغانستان حمله کردند. ولی رسیدن به این آبها از طریق ایران، راه آنان را ۴۰۰ کیلومترنزدیکتر میکرد. طبق نظر پتر کبیر، روسیه کشوری بود از سه جهت بی خاصیت؛ در شرق بندر ولادی وستک که ۹ ماه از سال یخ زده است. از غرب کوه های اورال که روسیه را از اروپا جدا میکند. از شمال گورستان سرد و منجمد سیبری که هر ارتشی را در خود چال میکند. در این میان ناتو بیش از روسیه این نکته را مد نظر داشته و بی دلیل نیست که قدرتمند ترین پایگاه ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی با توجه به همین امکان دست درازی روسیه از جنوب، در" ترکیه" برقرار شده زیرا فقط اینجاست که امریکا میتواند جلوی دسترسی روسها به دریای سیاه وآبهای گرم بین المللی را از آن طریق بگیرد.

نکته اینجاست که جمهوری آخوندی, برده ای گوش به فرمان روسیه، قصد دارد این مسیر را برای روسیه هموار کند و این دلیل کناره گیری پوتین از پشتیبانی از سوریه است. پوتین در توافقی پنهان با سران جمهوری اسلامی و به منظور احیای چهره خود در منظر بین الملل، از پشتیبانی سوریه دست بر میدارد به ظاهر به نظر جامعه بین الملل و مردم مظلوم سوریه! احترام میگذارد و ایران در عوض به ترکیه حمله کرده، راه دسترسی روسیه به آبهای خلیج فارس را با حمله به ترکیه برای ارباب خود باز میکند. در این میان آذربایجان اولین قطعه این سیب سرخ خواهد بود که به دندان روسیه خواهد رسید و علی الباقی...

 ایرانی اندیشه کن نگذار ایران ایرانستان شود

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.