Sunday, August 12, 2012

زلزله مصنوعی و اجلاس مفتخوران
شاهنشاه آریامهر ۶ ساعت پس از رویداد زلزله، در طبس حاضر شدند و به مناسبت زلزله طبس، جشنهای چهارم و نهم آبان را بلافاصله لغو کردند. امروز رژیم ایرانی ستیز، نگران طرز فکر اسرائیل در مورد برگزاری اجلاس غیر متعهد ها در تهران و کمک ترکیه برای براندازی رژیم سوریه است. آنچه میبینید تیتر روزنامه های کشور یک روز پس از وقوع زلزله مصنوعی  رژیم در آذربایجان است که منجر به قتل جمع کثیری از هموطنان ما شد. در حالیکه کودکان میهن در زیر آور به سر میبرند و پتو و آب آشامیدنی ندارند، رژیم خود راآماده پذیرایی از ۷۰۰۰ مفت خور اسلامی کشورهای مگس نشان کرده است که شکم های گرسنه خود را به مدت یک هفته از خون ملت ایران پر کنند. هزینه سفر، هتل و پذیرایی و گردش ایشان توسط رژیم ددمنش با پول خون ایرانیان پرداخت شده و برای جلوگیری از هرگونه اعتراض ملت گرسنه که در صف های مرغ مییستد، برای این یک هفته و در صورت لزوم حتی به مدت بیشتر، اعلام حکومت نظامی کرده است. آیا باز هم باید سکوت کرد و نظاره گر بود؟ آیا وقت آن نرسیده که به خونخواهی ملت مظلوم بی گناه که رژیم برای پرهیز از حمله نیروهای بین الملل آنها را کشته و در صدای و سیمای خود به سکوتی مرگبار پرداخته، برخواست؟ ایرانی کجایی که انسانم آرزوست

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.