Wednesday, August 15, 2012

.....نقشه جدایی آذربایجان از ایران


 پروژه ای طراحی شده بسیار ماهرانه که سر انجام به جدایی آذربایجان از ایران می انجامد..مراحل این پروژه عبارت بودند از:

انجام انفجار
بی اعتنایی رسمی مسولین و نادیده گرفتن مردم مصیبت دیده
عدم پوشش ر
سانه ها
خودداری از پذیرش کمکهای بین المللی به منظور جلوگیری از افشای انفجار
خود داری از رساندن کمکهای مردمی

ایجاد زمزمه های تجزیه طلبان از طریق رسانه های مزدوری چون بی بی سی و همنطور پانتورکها بطور سازمانی
ایجاد دلشکستگی و نارضایتی در مردم زلزله دیده و ایجاد گرایش عدم تعلق و تفکر بیگانه بودن

در نهایت آماده سازی مردم منطقه برای جدایی

پروژه جدایی:

حمله نظامی
نابودی زیر ساخت ها که از سالهای ۱۹۷۳ به بعد بطور اکید پیگیری و دنبال شده
ایجاد بحران هویت
ایجاد فقر و نارضایتی

ضربه نهایی: جدایی ایران و اجرای نقشه تقسیم ایران بر ۵ برنارد لوییز انگلیسی

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.