Saturday, August 11, 2012

پروژه زلزله رژیم


ایجاد بحران، غذا ی اصلی رژیم

رژیم تهران با بحران زنده است. پس از زبان درازی ها و شاخ و شانه کشیدن های چند هفته اخیرکه هدفی جز قدرتمند نشان دادن و حالت تدافعی در برابر نا آرامی های و مشگلات ناشی از ورشکستگی اقتصادی نداشت، رژیم به پروژه زلزله خود نزدیک و نزدیکتر میشود. زلزله امروز تنها بخش کوچکی از این پروژه را شامل میشود و بخش اصلی آن، در چند هفته آینده، و پس از انعکاس کامل خبر امروز در رسانه های بین المللی، در تهران روی خواهد داد. هموطنان بدانید که زلزله تهران بس بزرگ خواهد بود و کمپ های مخصوص زلزله را هم برای  اسکان سپاه در خارج از تهران آماده کرده اند. کمترین فایده اینکار، دریافت کمکهای بین المللی و پر کردن خزانه خالی و بیشترین آن اینکه دیگر هیچ دولت خارجی، به یک کشور زلزله زده حمله نخواهد کرد. ایجاد زلزله با انجام انفجارهای هسته ای در عمق زمین کاری بس آسان است. همانگونه که زلزله بم را ایجاد کردند و مردم بم، با وجود دریافت کمکهای جهانی، هنوز در چادر بسر میبرند. چرا زلزله فقط بر روی کمربند تجزیه روی داد؟ استانهای گیلان، آذربایجان و کردستان؟ که همگی توسط تجزیه طلبان تهدید میشوند؟ آیا در روزهای آینده باید شاهد زلزله های دیگری در خوزستان و بلوچستان باشیم یا به زلزله تهران اکتفا خواهند کرد؟

آیا بهتر نیست ملت مصیبت پرور اسلام پناه، بجای دست روی دست گذاشتن و منتظر شدن برای رفتن به استقبال بلایای آسمانی که بسیار سهل تر از اعتراض به اعمال حیوانی و غیر اسلامی رژیم خون و جنایت است، به باز پس گرفتن حق خود اقدام کند؟ کدام هزینه بیشتر است؟ مردانه ایستادن در برابر زور و شکنجه یا سرگشته و ترسان پنهان شدن در کنج خانه ها و دست و پنج نرم کردن با فقر و تحقیر و صف مرغ تا روز خرابی سقف چهاردیواری ترس بر سر فرزندانمان؟

ایرانی اندیشه کن تا ایران آزاد شود   

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.