Sunday, June 17, 2012

بازگشت به آریامهر

....ش-آریامهر

آریامهر....نامی پر خاطره، نامی پر صلابت، یادگار شکوه و جلال ایران زمین، یادگار روزهای سربلندی و سر افرازی ملت ایران...

آریامهر نامی متعلق به تاریخ ایران، نامی متعلق به هر ایرانی وطن پرست..آریامهر متعلق به همه ماست، بیشتر از کوروش کبیر که متعلق به سالهای دور بود ولی آریامهر متعلق به ما، ما نسل سوخته، ما نسل جوان و ما نسل پدران و مادران نسل سوخته. ما همه با هم در آ...ریامهر مشترکیم. آریامهر بر تک تک ما حق دارد و ما بر آریامهر که از آن پاس داریم. که نامش بر سر هر کوی و برزن ما باشد. که نام هر میدان ما باشد، به امید روزی که هر ایرانی در انتهای نام خانوادگی خود یک آریامهر بیافزاید. به امید روزی که هر ایرانی به آریامهر بودنش ببالد و افتخار کند و بگوید من در دوران آریامهر زندگی کردم، من رنج آریامهر را دیدم و با رنجش رنج کشیدم و در نبودش ۳۳ سال رنج را نوشیدم و بوییدم و استنشاق کردم و بر تن کشیدم..ما همه یک آریامهریم..بیاد شاهنشاه آریامهر بزرگ آرتشداران ابر مرد ایران زمین....ایران پدر..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.