Sunday, June 17, 2012

جملات کلیدی شاهزاده رضا پهلوی


 شاهزاده رضا پهلوی در هاگ و در طول مصاحبه مطبوعاتی خود گفتند: به مردم ایران ۲ بار در طول این ۳۳ سال خیانت شد. اولین بار زمانیکه آن توده عظیم به آقای خاتمی رای داد و ایشان که میتوانست با دیدن اعتراضات ۱۸ تیر استعفا دهد و تبدیل به قهرمانی ملی شود، به نیروهای امنیتی که فرزندان میهن را ازپنجره خوابگاه به بیرون پرت کردند آفرین گفت. و دومین بار زمانیکه به آقای موسوی رای داد...ند و ایشان خواستند به دوران طلایی امام برگردند. آیا برای ندا مساله حیاتی پیروزی آقایآن موسوی و کروبی بر احمدی نژاد بود یا رسیدن ضمنی به آزادی ؟.
شاهزاده پس از آن اشاره میکند که "مردم ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری با یکدیگر متحدند و آماده". اگر دقت کنیم میبینیم که براستی یکپارچگی امروز مردم ایران در برابر جمهوری اسلامی و هوشیاری آنان پس از اتفاقات پیش آمده، براستی وارد مرحله جدیدی شد که در این ۳۳ سال بی سابقه بودو این نکته یی است از هوش و درک سیاسی ایشان دور نمیماند. بدیهی است هر چه ملت از درون با یکدیگر پیوسته تر گردند، مسولیت اپوزیسیون خارج از کشور نیز بیشتر میشود. چرا که ملت تحت فشار سانسور و اختناق، ابزاری جز اپوزیسیون خارج از کشور ندارد و روز به روز انتظارش از این گروه های مستقر در کشور های خارجی بیشتر میشود. بر زبان رندان این جمله کلیدی: "مردم ایران امروز بیشتر از هر زمان دیگری با یکدیگر متحدند و آماده"، چکیده ایست از آنچه ما نیروهای مخالف باید در سر فصل کار خود قرار دهیم و با تلاش و کوششی صد چندان به انسجام هر چه بیشتر نیروها و یک پارچه کردن آنها بپردازیم و در این راه از هر گونه مطالب جدایی انداز دوری جسته و تنها بر فصول مشترک نیروهای مبارز متمرکز شویم. جمله های کلیدی شاهزاده را دریابیم..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.