Sunday, June 17, 2012

دشمن کیست؟؟؟؟دشمن آن نیست که در روی تو می ایستد و به تو اعلان جنگ میدهد. دشمن آن نیست که تمام نیرو و توانایی های خود را گرد میاورد تا بطور روشن با تو به نبرد برخیزد. دشمن آن است که در زیر نقاب دوست، تک تک گام های تورا زیرنظر میگیرد و ثانیه های تو را میشمارد ولی خود را دوست و دلسوز میخواند. دشمن آن است که وقتی گامی برمیداری که همه تحسین میکنند و نامت را فریاد میزنند و از تو تقدیر میکنند، اگر بتوا...نند گام تو را به چالش می کشند و در هر لحظه در کمینند تا بتوانند به نحوی تازه و به گونه ای دیگر، چالش خود را به نیش پیکانی تیز بدل کنند. دشمن آن است که در روز روشن نام تو را با آب و تاب و القابی که امروز حتی بر دوش خودت نیز سنگینی میکنند با آوایی هر چه بلندتر میخوانند ولی در شب تیره بر تو و منش تو و راهکار های تو و یاران صمیمی و وفادار تو و انتخاب تو خرده میگیرند و به خیال خود افشاگری میکنند و نام ها را بر هر کوی و برزن بر سر دیوارها میزنند و نمیدانند که این برای جان فدایان انتقام نیست و افتخار است. دشمن آن است که امروز کار تو را تایید میکنند و تو را حضرت میخوانند تا از قلبهای آکنده از عشق تو عقب نمانند و فردا تو را متهم به جنگ آوری و نابودی ملت ایران میکنند و با حرکت تو که و خواسته تو که حتی بومیان قبایل بدوی نیز امروز از آن آگاه شده اند، به مخالفت میپردازند و تو را متهم به جوانی و نادانی و دادن اراده و اختیار خود به دست یاران میکنند.' یار آن نیست که بگوید یارم. یار آن است که بپوید راهت"...درود بر شاهزاده رضا پهلوی شهریار ایران زمین و جاوید باد راه و خط مشی خردمندانه ایشان.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.