Sunday, June 17, 2012

وقت ان رسیده که موضع خود را مشخص کنید..

درود بر رهبر فرزانه و خردمند ایران زمین شاهزاده رضا پهلوی..روی سخنم با آن دسته از عزیزانی است که ارجاع پرونده شکایت به شورای امنیت را مساوی با حمله به ایران میدانند. آیا اصرار شاهزاده را برمخالفت با پروپاگاندا جنگ علیه ایران ندیدید؟ آیا مصاحبه با کانال ده اسراییل و در خواست از مردم و دولت اسراییل را برای پشتیبانی از مردم ایران بیاد ندارید؟ آیا بخاطر ندارید چگونه در اسرائیل و یا در کنفرانس خبری در... هاگ شاهزاده اصرار کردند: حمله به ایران امام را امامتر میکند و همان چیزیست که خامنه ای در جستجوی آن است؟ آیا بدنبال ان هستید تا موچین بدست مو را از خروار ها کار نیک وشایسته بیرون کشید و به تقاضای جنگ ربط دهید؟ آیا در نظام فکری خود تاکنون و پس از شناخت منش و رفتار شاهزاده رضا پهلوی، موفق نشدید شناختی سطحی حتی از ایشان بدست آورید؟ آیا قصد ندارید دست از خرده گیری و وارد کردن اتهام های بیجا آنهم با اینهمه مدارک و شواهدی که نشانگر مخالفت شهریار ایران با جنگ است، دست بردارید؟؟ وقت ان رسیده که موضع خود را مشخص کنید..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.