Thursday, November 8, 2012

نبض ثروت


فراماسون یعنی نبض ثروت. ایرانی دارای فرهنگی غنی بود و تاریخی با شکوه. ایران یکی از ۵ کشور منحصر بفردی بود که هر چه نیاز داشت را خود در درون داشت. ما با ابر قدرت بودن فاصله ای نداشتیم و این بدلیل هوش و ذکاوت نژادی بود که صد البته به رهبری یک
 پاتریوت، صرف میهن میشد و ابزار اینکار را هم داشتیم. یعنی ثروت..بهمین دلیل فراماسون جهانی برای بر هم زدن این توازن سالها نقشه چید و آمد وکلاهخودی پولادین بر سر ایرانی گذاشتند و اندیشه اش را درون آن حبس کرده اند و کلید آنرا هم در دست خود نگاه داشته اند ولی از همه مهمتر اینکه برای آنکه جان نداشته باشد تا زبان درازی کند، او را به نانی بخور نمیر تغذیه میکنند. نانی که همان را هم بدلیل فرو کردن دو دست امپریالیسم جهانخوار و کارتل های نفتی در جیب او، صدقه سری به و میدهند..ملت ایران مسخ شده و بر جای نشیمنگاه مبارک نوه و نتیجه های تازیان بوسه میزند و تصدق میگوید، سالها وقت نیاز دارد تا پاکسازی ذهنی وژنی شود و در این سالها وقت آنها بیکار نیستند. میچاپند و میچاپند و همچنان به جلو میروند..الیت جامعه بیدار است و برایشان بین خطوط را میخواند ولی ملت مسخ شده، گرفتار تر، درمانده تر و گرسنه تر از آنست که بتواند توجه کند...اولین قدم الیت در راه رهایی، روشنگریست و سپس هدایت قدرتمند ..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.