Thursday, November 8, 2012

نامه سرگشاده دکتر باوندیان به شاهزاده رضا پهلوی
برای شاهزاده رضا پهلوی پشت کرده به تاج وتخت ایران

اززبان یکی از بزرگان ایرانی درنوجوانی خودم شنیدم که به حاضران درآن شرفیابی خانه اش چنین گفت
پادشاهی که ازعسل خوردن امتناع کند شیره خوربشود  و کارش زاراست ، باید شاه را بیدارکنیم .

ازماجرای پیش آمده آنروزکه منجرباین حرف بزرگ اندیش شد خود داری میکنم ، دراین جلسه شادروان
خانم فخرالدوله هم حضورداشت .

باوربفرمائید من آنچه را میگویم تنها برای آگاه شدن شمااست وبرای ماندگار ماندن تاریخ ایران که مردم
ایران که درفردائی پس ازما درآن خاک زندگی خواهند کرد نگویند مبارزان برون مرزی برای شاهنشاهی
ایران کاری نکردند وبی اعتنا شدند و به مسئول سلطنت یاد آوری های لازم را نکردند .

امروز روزگاری نیست که برای چاپلوسی وبراه فریب مسئول پادشاهی ایران خوش رقصی کنیم ، آفریدگار
عالم ما را نیافریده است که به خویش خویشتن نامردی روا داریم ، برهمه ایرانیان واجب است که مسئول
سلطنت را با دیده ای باز وبامنش ایرانی وبا راستی گفتن ها آگاه ازهرگونه تخریب برایران کنیم .

یکی ازافراد ملت ایران من هستم که با نیت پاک وبا شرف ایرانی وبا پیوستگی به عشق ایران پرستی هر
آنچه که نامش کلاه گشادی است برسر ملت ایران می خواهد روان شود شما را بیدارکنم اگر شنیدید خوشا
به حالتان میشود وبدا به حالتان که نشنوید ، چون با نشنیدن این پندها پدران شما را شریک جرم خودتان
میکنید ، زیرا بد نامی پهلوی مسبب بد نامی آن دوابرمردان تاریخ نیزخواهد بود .

هرکس شما را ازهرگردابی نجات دهد بطوریقین نجات خاک ایران وملت ایران است وهرکس شمارا گمراه
کند خیانت به وطن خویش کرده است ، راه نجات شما تنها برای سالارمندی خاک ایران وملت نیست بلکه
نجاتی بزرگ برای تاریخ هفت هزارساله شاهنشاهی ایران است که کورش بزرک بآن روح وجان تازه ای
بخشید که تا امروزمیدرخشد ، پس ازآن مرد بزرگواری بنام رضا شاه بزرگ هویداشد وبه زرین کاری آن
پرداخت وفرزندش درفش دوهزاروپانصد ساله را در پاسارگارد برا فراشت ، حال با این درخشش تاریخی
شما میخواهید با همراهی ودیکته های بیگانگان این درفش نورافکن تاریخ را برزمین بزنید .

عزیزم نورچشمم ، این بیگانگان دشمن ازنام خانوادگی منحصربفرد شما وازجایگاه شما میخواهند درفش
ما را برزمین زنند ، آنها همانند موریانه به جان شما افتاده اند وشما را دارند وادارمیکنند که با این هیچ
بی پایه وبی اساس هم ایران را ویرانه کنند وهم جایگاه هویت تاریخی ما را بزوال بکشند .

من درکمال بی پروائی میگویم شما دردام شیادان آمریکائی هستید، وحاضرهم نیستید که ازاین دام خودتان
را برهانید ، برای رهائی ازاین دام دردرجه اول خواستن میخواهد ودردرجه دوم شهامت ومتاسفانه شمااز
این دوحسن هیچ سهمی را دارا نیستید درواقع خانه شما خالی ازاین مزایا است ، دارا نبودن این دوحسن
است که بدام هرترفندی روان میشوید ، افرادی فکرمیکنند که شما گمراهی فکری دارید ابداء چنین نیست
ازهمه دانا تروازهمه فهمیده تروبیان شما نشانگراین گفته من است  ، برای یک سئوال ساده ای که ازشما
میشود آنقدر درگفتار به درازا میبرید که پرسش کننده فراموش میکند که سئوال پس ازآنش چیست .

این قدرت بیان شما سبب شده است آمریکائیان شما را درچنبره خویش گرفته اند وهرآنچه را که میخواهند
برسرایران وایرانی بیاورند با بهره گیری ازنام خانوادگی شما وازجایگاه منحصربفرد شما واین را شماهم
بخوبی آگاه هستید زیرا خوشتان میآید که همچنان بنام شاهزاده ای مطرح باشید هم بشقاب زرین شود وهم
آشنا وبیگانه بشما احترامدارباشند ، نقش شما ابداء درراه نجات ایران ورهائی ملت نیست نقش شما آنست
که دولتمردان آمریکائی چه بخواهند که شما بانجامش برسانید .

من برای این گفتارهای صادقانه ام هرگونه آسیب پذیری چاپلوسان درگاه شما را باجان ودل خریدارم وهمین
باعث میشود با تمام وجودم یک ایرانی باشرف باشم که دربرابرمسئول سلطنت بایستم تا به تکالیف مندرج
درقانون اساسی مشروطیت گردن نهد وتا روزی که زنده ام خواهم نوشت که مردم بدانندبا چاپلوسی ایران
ویرانه میشود وازاین کارهای فرسوده وبی ارزش دوری کنند .

آقای دکترمنوچهرگنجی ، که با آقای شهرام همایون سخن میگفت اظهار کوچکی وبندگی مجدد فرمودند وبه
ایشان پاسخ داد به ایشان یعنی شما شاهزاده احترام میگذارم که تا امروز پرچم مبارزه را برزمین نگذاشتید
آقای شهرام همایون باید به آقای دکترمنوچهرگنجی میگفتند این پرچم مبارزه افراشته کدام است که تا امروز
برزمین نیفتاده است ، پرچم شاهنشاهی ایران سی وچهارسال است برزمین افتاده ونگهبان آن درفش شخص
شاهزاده رضا پهلوی بودند که کوتاهی درانجامش فرمودند ، سرباز درجنگ پرچمش برزمین میافتد سرباز
دیگری آنرا برمیدارد ومیتازد به صف دشمن یا پیروز شود یا کشته شود ونامش جاودان بماند .

ملانصرالدین یکروزبرسرراه حاکم نشست وپیراهنش را به چوب کشید حاکم سررسید وروکرد به ملا وگفت
که چرا پیراهنت را بسیخ کشیدی، ملا گفت قربان میخواستم شما بدانید پیراهن پاره ام پایداراست ، حاکم زد
به خنده ، ملا گفت حاکم نخند که پیراهنت سالها برباد رفته وتوازآن خبر نداری دلت خوش است که حاکمی .

با آنکه ماه قربان گذشته است ، من ایرانی یا قربان قربان میکنم ویا بنده بنده ، بیائید ازاین بازیهای ایران
ویران کن دست بردارید ، این کارهای شما غم انگیز ودلخراش است وبه شناسنامه هویتی دو پدران شما و
خودتان لطمه وارد میکند ، اگربه شما احترامی نمی گذارید وهرروزدربند یک ترفندی هستید به پدران شما
که به ایران خدمات ارزنده ای کرده اند احترامدارباشید ، هنوزمیدان برای رهائی شما ازاین بند خانمانسوز
فراهم است منتهی اول خواستن شما لازم است دوم شهامت است که بایدآنان را بازسازی کنید ، بیائید که با
هم نگذاریم تاریخ برما وخاصه به شما بتازد که این تا زیدن با همه شاهان وولیعهد های دربدرایران تفاوت
بسیار دارد .

به کورش بزرگ وبه رضاشاه بزرگ سوگند یاد میکنم که ( شورای ملی) وسوپرکمیته هایش همه اش بره
نابودی ایرانست وهمان خداوند نگهبان ایران شما باید بفریاد ایران وایرانی برسد وگرنه فاتحه وفاجعه ای
بزرگ خواهد بود که ملکه انگلستان گفت من ایران را از بنگلادش بدترخواهم کرد ، بیائید شما همراه این
گمراهان نباشید وثابت کنید که دراسارت نسخه های آمریکائیان نیستید وآنانراهمراهی نمیکنید درغیرآن با
هم وبا همه ایرانیان به تماشای رنج تاریخ خواهیم رفت .

شمارا به شرفتان سوگند میدهم ویک گام جلوترهم میروم به شرف دوپدران سازنده ایران این همه با مردم
به سرگرمی نروید ازاین سخن گفتن ها دوری جوئید ومدتی سخن نگوئید شاید آدمهای باشرفی پیداشدند که
بتوانند ایران را بدون خرابی وویرانی نجات دهند وهمانند کورش بزرگ درفش افتخاررا برافشانند .

برایتان آرزو دارم جامدان زهرآلوده آمریکائیان را ازتن درآورید وبا قیام واراده خواستن وشهامت براهی
باشید که ننگ تاریخ را بردوش شما که نوه آن میراث داران وابرمردان تاریخ هستید نگذارید ، آمین .

با احترام
باوندیان ، آبان ماه ٢٥٧١شاهنشاهی ایران 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.