Thursday, November 8, 2012

نامه حسین کمپانی درمورد علیرضا نوری زاده


واقعا شرم آور است... آبرو ريزی است و توهين از اين بزرگتر نمی شود.
آيا اين فرتور با اين ترکيب که به شورای به اصطلاح ملی!!  وصل شده است وفرتور اعليحضرت را در حال امضا نشان میدهد از سوی اعليحضرت تصويب و 
تاييد شده است؟؟
اگر شده است که واقعا دست شما درد نکند... سی و سه سال است مردم زحمت می کشندعمرشان را گذاشته اند جانشان را گذاشته اند، پول های شخصی و زندگی های شخصی شان را گذاشته اند که اين بی همه چيز جيره خوار بيگانه رييس دولت موقت بشود؟؟
او سی وسه سال است کارمند دولت انگلستان (مرکز پژوهش های ايران و عرب) است که پول مزد هايش از عربستان و عرب ها می آيد.
آيا فراموش کرده ايد او با چه کسانی دمخور شده است در اينترنت چه کثافت کاری ها که در نياورده است.!!
فراموش کرده ايد چطور به آخوندها چسبيده بود و در هنگام اعدام بهترين فرزندان ايران مثل تيمسار خسروداد، تيمسار رحيمی و ديگران در بالای پشتبام مدرسه رفاعی منتظر اجرای حکم ها بوده است.  نامه فدايت شوم او به خمينی را فراموش کرده ايد.
بازی الماس اورا با محمد رضا مدحی فراموش کرده ايد. ؟؟  داستان  ((من حيدر دوصفر هفت و سه صفر شش)) اورا در اينترنت فراموش کرده ايد... دلسوزی اش برای مدحی را فراموش کرده ايد که بعدها عامل جاسوسی رژيم از آب در آمد... يادتان رفته؟؟!!
آيا اين کارها با نظر اعليحضرت انجام می شود؟؟
اعليحضرت شما می فرماييد هرکس اين منشور را امضا نکند نامش را روی سنگ قبرش بنويسد... اين برو بمير اگر به من گوش نمی دهی ها....  برای بدست آوردن بی شرفی بنام عليرضا نوريزاده بعنوان رييس دولت موقت است؟؟
اعليحضرت مردم ايران اين توهين هارا می پذيرند و صدايشان در نمی آيد که اين بی حيای مزدور وچند رو و منافق و هيپوکريت مدير دولت موقت باشد؟؟
يکی يکنفر از دفتر شما پاسخگو باشد./
اگر اين کار توهين آميز اگر از سوی شما نيست دفتر شما و شخص جنابعالی آنرا رسما تکذيب کند و به موضوع اعتراض کند.


ح-ک

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.