Wednesday, December 5, 2012

غرور و از خودگذشتگی ایرانیاین چیزی است که در فرهنگ امروز ایران فراموش شده. غرور ایرانی و از خود گذشتگی برای هموطن و پاسداری از خاک میهن. عکسی که میبینید مربوط به سیل سال گذاشته در ژاپن است که با دیدن آن افسانه های ایران باستان در خاطرم زنده شد. کسانیکه همیاری و عشق به هموطن را در صدر الویت های زنگی روزمره خود قرار داده بودند. فرهنگی که به خاطر همین خصوصیات در دنیا یگانه و بی همتا بود. در عصری که رومیان برده های جنگنده را به جان هم میانداختند و بر روی آنان شرط بندی میکردند،ایرانی جانش را برای ایرانی به خاطر میانداخت. فرهنگی که قهرمانان و ایران سازان بزرگی را در دوران معاصر به ما هدیه کرد. ایرانسزانی که جان خود را وقف رسیدگی و  سرفرازی ایران کردند...جاوید باد فرهنگ کهن ایرانی..جاوید باد ایرانسازان بزرگ ایران

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.