Monday, October 29, 2012

شهادت "لا الا الی الله" بر روی حلقه اوباما
مارک گابریل. نویسنده کتاب "اسلام و تروریزم" و " سفری در مغز یک تروریست اسلامی" متولد شده در یک خانواده مسلمان مصری، با اعتقادات شدید و بنیادین اسلامی است. وی که قبل از تغییر نام و گرفتن پناهندگی سیاسی در آمریکا، مصطفی نامیده میشد، در سن ۱۲ سالگی حافظ کل قران بوده و در سال ۱۹۹۰ با درجه مستراز دانشگاه علوم اسلامی ال ازهر، یعنی معتبر ترین د
انشگا اسلامی اهل تسنن، مصرفارغ التحصل گردیده.
گابریل که یکی از شاگردان شیخ عمرعبد الرحمان بوده (یکی از برنامه ریزان اصلی بمبگذاری سال ۱۹۹۳ در مرکز تجارت جهانی است و هم اکنون در زندان بسر میبرد) و در جهان اسلام بخوبی شناخته شده است و در امریکا موفق به کسب درجه دکترا گردیده، توضیح میدهد که بر روی حلقه اوباما، در دو بخش بالا و پایین حلقه، چنین نوشته شده است: لا الا الی الله..

در بالای حلقه، از راست به چپ نوشته شده: لام، الف، الف، لام، ه
و در بخش زیرین از راست به چپ به عربی نوشته شده: الف، لام، الف، الف، لام، لام، ه
در بخش زیرین، کلمه( الله) بصورت جزئی در بالای کلمه بجز(لا) قرار گرفته.

وی همچنان تاکید میکند که در هنر اسلامی و خطاطی عربی، بخصوص زمانیکه ترسیم هنر با قران مرتبط میگردد، کلمات بر روی هم قرار میگیرند تا در فضای موجود جای داده شوند.

گابریل همچنان در مورد اهمیت" شهادت" در دین اسلام چنین میگوید: مسلمین ذکر شهادت را (لا اله الی الله) صبح به محض بیداری و شب قبل از خواب بر زبان میاورند .علاوه بر آن ۵ بار در طول شبانه روز بهنگام نماز آن را تکرار میکنند. وی همچنان ادامه میدهد که ذکر شهادت بقدری حائز اهمیت است که برای روی آوردن یک غیر مسلمان به اسلام، بر زبان آوردن جمله شهادت کافی است..
از نظر گابریل و بسیاری مفسرین دیگر، غیر ممکن است اوباما از مضمون نوشته بر روی حلقه ای که سالهاست بدست دارد، بی اطلاع باشد. وی تاکید میکند که با در دست داشتن چنین ذکری در دست، انسان مسلمان، امیدوار است که الله وی را از گزند بلایا دور نگاه دارد و مرحمت خویش را شامل حال وی نماید .
وی همچنان در توضیح اینکه اسلام طلا را بر مردان مکروه دانسته م یگوید : "اگر چه اسلام استفاده از طلا را برای مردان مکروه دانسته، ولی بصورت گسترده ای در میان آنان استفاده میشود و دیگر به مانند سنتی ناپسند نیست. حتی در کشورهای بشدت تندرو مسلمان نیز توسطمردان استفاده میشود بخصوص اگر مضمونی اسلامی چون "لا اله الی الله" نیز داشته باشد که در آنصورت با تحسین و زیبایی نیز دیده میشود.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.